صفحه راهنمای سامانه صدور و چاپ گواهی کسر از حقوق اداره آموزش و پرورش


مرحله اول - ورود به سیستم

مرحله دوم - دریافت گواهی کسر از حقوق

مرحله سوم - مشاهده و چاپ گواهی